Quy định bảo mật

Nội dung

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng theo quy định của pháp luật. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Thông tin cá nhân thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng để cung cấp dịch vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để cung cấp dịch vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng bằng cách áp dụng các biện pháp an ninh thông tin và phương tiện kỹ thuật mới nhất. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của quý khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách hàng trong thời gian cần thiết để thực hiện mục đích thu thập thông tin. Sau khi quý khách hàng yêu cầu chúng tôi xoá thông tin cá nhân hoặc chúng tôi xác định rằng thông tin cá nhân không còn cần thiết cho mục đích thu thập, chúng tôi sẽ xoá hoặc ẩn thông tin cá nhân đó.

Quyền của quý khách hàng

Quý khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng. Quý khách hàng cũng có quyền yêu cầu sửa đổi, xoá hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình.