Điều khoản và điều kiện

Nội dung

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Phạm vi sử dụng

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho các cá nhân hoặc tổ chức có đủ năng lực hợp pháp để ký kết và thực hiện các giao dịch. Quý khách hàng phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các nội dung và thông tin được đăng tải trên trang web của chúng tôi, bao gồm cả tài liệu, hình ảnh, logo, video, âm thanh, văn bản và các dữ liệu khác. Quý khách hàng không được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.\r

Thay đổi và hủy bỏ dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của quý khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thỏa thuận giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận giữa chúng tôi và quý khách hàng. Nếu không thể giải quyết qua thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để